Việc làm tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: 34 công việc

8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh- Chăm sÓc học viÊn- Tổ chức ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp- ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng thường xuyÊn thÔng qua cÁc hoạt động: gọi ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Bảo Dưỡng Cơ Điện VNK
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ, học hỏi cÁc cÔng việc cÓ liÊn quan đến phÒng Dự Án ...
7,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
Mô tả chi tiết công việc - 80% khÁch hÀng đà được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales- ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Lập vÀ chủ trÌ triển khai kế hoạch duy trÌ, phÁt triển thương ...
8,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc chuyÊn mÔn: đÓn tiếp, hướng dẫn khÁch ...
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ Quản lÝ, điều hÀnh hoạt động kinh doanh của 01 KhÁch ...
12,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm lÀm cÔng tÁc chuyÊn mÔn theo phÂn cÔng của ...
25,000,000 VNĐ - 50,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm về việc kiểm soÁt tÀi chÍnh của toÀn tập ...
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc nghiệp vụ tổng hợp số liệu kế toÁn.2. Kiểm soÁt ...
10,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm kiểm tra, kiểm soÁt tÀi chÍnh tại cÁc chi ...
30,000,000 VNĐ - 60,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ điều hÀnh PhÒng Kinh doanh theo định hướng vÀ kế hoạch ...