Việc làm tại Tam Kỳ, Quảng Nam: 25 công việc

MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Nhận bản vẽ tổng thể từ Kỹ thuật triển khai chi tiết để nhÀ ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin từ nhu cầu của khÁch hÀng (thÔng qua PhÒng ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Lựa chọn kÊnh tuyển dụng. XÂy dựng nguồn cộng tÁc viÊn tuyển ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin từ PhÒng Kinh Doanh nhằm soạn thảo văn bản ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi vÀ kiểm soÁt kế hoạch thực hiện dự Án- Lập kế ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp đÓn vÀ hướng dẫn khÁch cần liÊn hệ cÔng việc đến cÁc bộ ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch ngÂn sÁch, xÂy dựng, triển khai kế hoạch xÂy dựng ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc * TrÁch nhiệm- Kiểm tra chất lượng sản phẩm ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch vÀ thực hiện cÔng tÁc kiểm toÁn nội bộ định kỳ để ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai, soạn thảo việc Áp dụng hệ thống tÀi liệu theo cÁc ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn, tham mưu cÁc vấn đề phÁp lÝ cÓ ảnh hưởng đến hoạt động ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi tập hợp chi phÍ trực tiếp phÁt sinh về nguyÊn vật ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Lập bÁo cÁo tÀi chÍnh năm.- Thực hiện cÔng tÁc sắp xếp, ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL
Mô tả chi tiết công việc - Cập nhật thường xuyÊn hÌnh ảnh, bÀi viết vÀ cÁc sự kiện, hoạt ...
MONTH
CÔNG TY OPPO VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC* Quản lÝ thi cÔng ...