Việc làm tại Rạch Giá, Kiên Giang: 32 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀm hồ sơ Tư vấn, hồ sơ dự Án, hồ sơ đấu thầu, Hồ sơ quyết ...
20,000,000 VNĐ - 50,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh, quản lÝ cÁc hoạt động của chi nhÁnh về cÔng tÁc ...
MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Chức năng : BÁo cÁo- Lập cÁc bÁo cÁo định kỳ vÀ đột xuất ...
7,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐÔ THỊ
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, xÂy dựng quan hệ với cÁc khÁch hÀng (lÀ cÁc cÁ nhÂn ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐÔ THỊ
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ Trưởng phÒng điều phối cÔng việc của cÁc nhÂn viÊn kinh ...
MONTH
Công ty TNHH Truyền Thông 3T
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc - Tổ chức, xÂy dựng vÀ ...
MONTH
Công ty TNHH Truyền Thông 3T
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch, viết bÀi vÀ quản trị nội dung trÊn web, ...
MONTH
Fashion Garments 2 Co. Ltd.
Mô tả chi tiết công việc - Receive import information and documents from Mer/Commercial ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Lắp đặt, sửa chữa thang mÁy tại cÁc dự Án của cÔng ty;- ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh,quản lÝ chung cÁc hoạt động liÊn quan đến việc phÁt ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm vÀ liÊn hệ khÁch hÀng, thực hiện việc tư vấn sản phẩm ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ
Mô tả chi tiết công việc - Sửa chữa Ô tÔ, đo điện, test động cơ, kiểm tra điện, kiểm tra ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu toÀn diện cho Ban GiÁm đốc về cÔng tÁc TÀi chÍnh - Kế ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ Phần Odin Land Miền Bắc
Mô tả chi tiết công việc - Viết nội dung cho Website, Page,…cÁc phương tiện truyền thÔng ...
MONTH
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng phần mềm- TÌm hiểu vÀ phÂn tÍch nghiệp ...