Việc làm tại Ninh Bình, Ninh Bình: 37 công việc

6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức, quản lÝ, điều hÀnh, phối hợp toÀn diện cÁc hoạt động ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục GlobalEdu Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - CÙng với GĐCN xÂy dựng cÁc chiến lược vÀ kế hoạch hÀnh động ...
8,000,000 VNĐ - 13,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục GlobalEdu Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - CÙng với GiÁm đốc chi nhÁnh hoạch định: CÁc Ý tưởng, kế hoạch, ...
9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục GlobalEdu Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - CÙng với GiÁm đốc chi nhÁnh hoạch định: CÁc Ý tưởng, kế hoạch, ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng thường xuyÊn thÔng qua cÁc hoạt động: gọi ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
Hơn 5,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thảo Dược Hoàng Long
Mô tả chi tiết công việc - BÁn hÀng vÀ chăm sÓc khÁch hÀng (cÁc nhÀ thuốc, shop Mẹ&BÉ, Mỹ ...
Hơn 5,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thảo Dược Hoàng Long
Mô tả chi tiết công việc - BÁn hÀng vÀ chăm sÓc khÁch hÀng (cÁc nhÀ thuốc, shop Mẹ&BÉ, Mỹ ...
Hơn 5,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thảo Dược Hoàng Long
Mô tả chi tiết công việc - BÁn hÀng vÀ chăm sÓc khÁch hÀng (cÁc nhÀ thuốc, shop Mẹ&BÉ, Mỹ ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Phối hợp với bếp trưởng kiểm tra hÀng hÓa thực phẩm nhập ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, vận hÀnh hệ thống kỹ thuật, cÔng nghệ thÔng tin, ...
4,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc thủ tục thanh toÁn cho khÁch hằng bằng tiền mặt ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Đọc hiểu, bÓc tÁch vật tư từ bản vẽ thiết kế.- Chỉ đạo kỹ ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra toÀn bộ cÁc định khoản, cÁc nghiệp vụ phÁt sinh.- ...