Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Cứng Việc làm tại Long An, Đồng Bằng Sông Cửu Long: 6 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ng về kỹ thut vÀ chức năng của sản phẩm - Tiếp nhn vÀ xử lÝ cÁc trường hợp bảo hÀnh liÊn quan đến phn mềm sản phẩm... - Hỗ trợ nhÂn viÊnnng về kỹ thut ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Àng về kỹ thut vÀ chức năng của sản phẩm. - Tiếp nhn vÀ xử lÝ cÁc trường hợp bảo hÀnh liÊn quan đến phn mềm sản phẩm... - Hỗ trợ nhÂn viÊnnng về kỹ thu ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ng về kỹ thut vÀ chức năng của sản phẩm - Tiếp nhn vÀ xử lÝ cÁc trường hợp bảo hÀnh liÊn quan đến phn mềm sản phẩm... - Hỗ trợ nhÂn viÊnnng về kỹ thut ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Àng về kỹ thut vÀ chức năng của sản phẩm. - Tiếp nhn vÀ xử lÝ cÁc trường hợp bảo hÀnh liÊn quan đến phn mềm sản phẩm... - Hỗ trợ nhÂn viÊnnng về kỹ thu ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ng về kỹ thut vÀ chức năng của sản phẩm - Tiếp nhn vÀ xử lÝ cÁc trường hợp bảo hÀnh liÊn quan đến phn mềm sản phẩm... - Hỗ trợ nhÂn viÊnnng về kỹ thut ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ng về kỹ thut vÀ chức năng của sản phẩm - Tiếp nhn vÀ xử lÝ cÁc trường hợp bảo hÀnh liÊn quan đến phn mềm sản phẩm... - Hỗ trợ nhÂn viÊnnng về kỹ thut ...