Quản Lý Cửa Hàng Việc làm tại Đồng Tháp, Đồng Bằng Sông Cửu Long: 10 công việc

7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CN Hà Nội - Công Ty CP TM Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce
... phối hÀnga, liÊn hệ với nhÀ cung cấp để đổi trả hÀng khi cn thiết, nhậnng & Tranfer hÀng giữa cÁc cang khi cn. - Quản lÝ doanh số cang gồm theo ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... viÊn cÓ đÀy đủ năng lực hoÀn thÀnh cÔng việc. - Động viÊn, khen thưởng với cÁc nhÂn viÊn cÓ kết quả cÔng việc tốt. - Khiển trÁch vÀ hướng dẫn cÁc nhÂn viÊn chưa ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... viÊn cÓ đÀy đủ năng lực hoÀn thÀnh cÔng việc. - Động viÊn, khen thưởng với cÁc nhÂn viÊn cÓ kết quả cÔng việc tốt. - Khiển trÁch vÀ hướng dẫn cÁc nhÂn viÊn chưa ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... viÊn cÓ đÀy đủ năng lực hoÀn thÀnh cÔng việc. - Động viÊn, khen thưởng với cÁc nhÂn viÊn cÓ kết quả cÔng việc tốt. - Khiển trÁch vÀ hướng dẫn cÁc nhÂn viÊn chưa ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... viÊn cÓ đÀy đủ năng lực hoÀn thÀnh cÔng việc. - Động viÊn, khen thưởng với cÁc nhÂn viÊn cÓ kết quả cÔng việc tốt. - Khiển trÁch vÀ hướng dẫn cÁc nhÂn viÊn chưa ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... viÊn cÓ đÀy đủ năng lực hoÀn thÀnh cÔng việc. - Động viÊn, khen thưởng với cÁc nhÂn viÊn cÓ kết quả cÔng việc tốt. - Khiển trÁch vÀ hướng dẫn cÁc nhÂn viÊn chưa ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... viÊn cÓ đÀy đủ năng lực hoÀn thÀnh cÔng việc. - Động viÊn, khen thưởng với cÁc nhÂn viÊn cÓ kết quả cÔng việc tốt. - Khiển trÁch vÀ hướng dẫn cÁc nhÂn viÊn chưa ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... viÊn cÓ đÀy đủ năng lực hoÀn thÀnh cÔng việc. - Động viÊn, khen thưởng với cÁc nhÂn viÊn cÓ kết quả cÔng việc tốt. - Khiển trÁch vÀ hướng dẫn cÁc nhÂn viÊn chưa ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... viÊn cÓ đÀy đủ năng lực hoÀn thÀnh cÔng việc. - Động viÊn, khen thưởng với cÁc nhÂn viÊn cÓ kết quả cÔng việc tốt. - Khiển trÁch vÀ hướng dẫn cÁc nhÂn viÊn chưa ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... viÊn cÓ đÀy đủ năng lực hoÀn thÀnh cÔng việc. - Động viÊn, khen thưởng với cÁc nhÂn viÊn cÓ kết quả cÔng việc tốt. - Khiển trÁch vÀ hướng dẫn cÁc nhÂn viÊn chưa ...