Việc làm tại Đồng Hới, Quảng Bình: 10 công việc

4,500,000 VNĐ - 5,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị cÁc thực phẩm chế biến. - Chọn vÀ hỗ trợ đầu bếp chế biến cÁc mÓn ăn HÀn Quốc trong menu của nhÀ hÀng; - ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế banners quảng cÁo, tờ rơi- Thiết kế ấn phẩm truyền thÔng, ấn phẩm đồ họa theo yÊu cầu- Phối hợp với cÁc bộ phận, ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc chương trÌnh Online marketing, promotions… theo kế hoạch do trưởng phÒng hoặc Ban lÃnh đạo giao xuống - Quản ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện việc quản lý đỘi ngũ PG bán hàng tại cÁc quầy theo địa bÀn được phÂn cÔng- Bố trÍ, sắp xếp, điều động, phÂn ...
9,000,000 VNĐ - 12,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu & xÂy dựng chế độ chÍnh sÁch: lương, thưởng, đÃi ngộ vÀ đÁnh giÁ hiệu suất cÔng việc của CBNV- Đầu mối/phụ trÁch cÔng ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng vÀ triển khai kế hoạch tuyển dụng nhÂn sự- Phối hợp tuyển dụng nhÂn sự cho khối siÊu thị, nhÀ hÀng vÀ văn phÒng- ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc hÀnh chÍnh văn phÒng, soạn thảo cÁc cÔng văn, quyết định, đề xuất của phÒng Kinh doanh - Quản lÝ vÀ ...
6,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai cÁc cÔng việc bÁn hÀng; chịu trÁch nhiệm chÍnh về doanh thu, doanh số bÁn hÀng khu vực phụ trÁch- Thiết lập mạng ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - GiÁm sÁt việc thực hiện nội quy quy định, đÁnh giÁ rủi ro, đưa ra giải phÁp ngăn chặn kịp thời rủi ro thất thoÁt. - Xử lÝ ...
Công Ty TNHH Công nghiệp Fullwei Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Hoạch toÁn toÀn bộ phÂn hệ kế toÁn trong cÔng ty sản xuất.- TÍnh thuế nhÀ thầu. - Lập cÁc bÁo cÁo thuế vÀ cÁc bÁo cÁo ...