Việc làm tại Đông Hà, Quảng Trị: 113 công việc

7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Sơn Rồng Đỏ
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, tư vấn vÀ chăm sÓc khÁch hÀng- Đảm bảo hoÀn ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Sơn Rồng Đỏ
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng, mở rộng thị trường cÁc khu vực được phÂn ...
11,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI KỸ THUẬT
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn tÍch cÁc chi phÍ liÊn quan đến việc đầu tư xÂy dựng một ...
MONTH
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI KỸ THUẬT
Mô tả chi tiết công việc - GiÁm sÁt vÀ thực hiện theo dÕi vÀ thÚc đẩy cÁc kế hoạch lÀm ...
MONTH
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI KỸ THUẬT
Mô tả chi tiết công việc - Đầu mối giữa cÔng ty vÀ cơ quan kiểm toÁn độc lập - ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 01 - Nhận đơn hÀng trực tiếp ...
MONTH
Công Ty CP Thương mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, phÁt triển đối tÁc thương hiệu của NETCO tại khu vực ...
6,500,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc - Soạn hÀng theo đơn hÀng- Kiểm tra tồn kho trước giờ bÁn vÀ ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 2 - Nhận đơn hÀng, chứng từ ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 2 -LÀm ...