Việc làm tại Cà Mau, Cà Mau: 10 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food
Mô tả chi tiết công việc - Thu thập số liệu tại cÁc khu vực sản xuất;- Hỗ trợ bộ phận ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food
Mô tả chi tiết công việc - Thiết lập kế hoạch, thực hiện, GiÁm sÁt cÔng tÁc ATMTSK theo ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food
Mô tả chi tiết công việc - Thiết lập kế hoạch, thực hiện, giÁm sÁt cÔng tÁc mÔi trường ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch & tổ chức thực hiện cÔng tÁc quản lÝ kho vật tư ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food
Mô tả chi tiết công việc - RÀ soÁt thường xuyÊn hệ thống tÀi liệu Quản lÝ chất lượng, mÔi ...
MONTH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC ANH
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc lÀm đẹp xe: đÁnh bÓng, dọn xe, dÁn film ...
MONTH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC ANH
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc bảo dưỡng, sửa chữa theo lệnh sửa ...
MONTH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC ANH
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận xe vÀ cÁc yÊu cầu của khÁch hÀng đền lÀm dịch ...
MONTH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC ANH
Mô tả chi tiết công việc - Phối hợp với cÁc bộ phận theo dÕi doanh thu, cÔng nợ, vÀ thu ...
MONTH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC ANH
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu, tư vấn bÁn cÁc dÒng xe cÔng ty đang kinh ...